TARYFA STAWEK PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

(obowiązuje od 1 maja 2019)

 

LP

RODZAJE CZYNNOŚCI   

STAWKI

I

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

1

Płatności gotówkowe z tytułu: energii elektrycznej, gazu, wody, telefonów stacjonarnych oraz składek na rzecz KRUS bez względu na kwotę

2,00 zł

2

 

 

Płatności  gotówkowe z tytułu ZUS, US

 

do 1.000,00 zł

opłata 5,00zl powyżej 1.000,00zł

0,5% kwoty

3

Pozostałe płatności gotówkowe w rozliczeniach międzybankowych Eliksir

0,5% nie mniej
niż 2,70 zł nie więcej niż 200,00 zł

4

Wpłaty na cele charytatywne

bez opłat

  Opłata na wypłatę kwoty niezgłoszonej w wysokości powyżej 20 000zł 0,25% (min. 50zł)
  Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki 0,25% (min. 50zł)

II

PROWADZENIE I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

1

Otwarcie rachunku bankowego:

 

a)

bieżącego lub pomocniczego

20,00 zł                           

b)

dla rolników

bez opłat

c)

dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku ZFŚS)

10,00 zł

2

Prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie):

 

a)

bieżącego lub pomocniczego

15,00 zł

b)

rolników

3,00 zł

c)

dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele (np. rachunku ZFŚS)

10,00 zł

d)

Rady Rodziców

3,00 zł

e)

Innych podmiotów (konto 27015-10)

5 zł -10 zł

 

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za niepełny miesiąc, w którym rachunek został otwarty.

 

3

Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków i na rachunki:

 

a)

 bieżące lub pomocnicze

0,5% nie mniej  niż 2,50 zł nie więcej niż 200,00 zł                  

b)

rolnicze

0,3% nie mniej niż 2,00 zł nie więcej niż 200,00 zł

4

Realizacja polecenia przelewów z rachunków bankowych
w systemie Elixir – od każdego przelewu 

2,50 zł

5

Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET w kwocie:

 

 

- poniżej 1.000.000,00 zł.

25,00 zł

 

- 1.000.000,00 zł i powyżej

20,00 zł

6

Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty

2,00 zł

7

Realizacja przelewów wewnętrznych z rachunków bankowych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe lub inne rachunki oszczędnościowe

5,00 zł

8

Wydanie blankietów czekowych – za sztukę

1,00 zł

9

Potwierdzenie czeku - od każdego czeku

5,00 zł

10

Zgłoszenie o utracie blankietów czekowych

10,00 zł

11

Zmiana karty wzoru podpisu do rachunku bankowego

10,00 zł

12

Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku:

 

1)

odpisu wyciągu bankowego

 

a)

z roku bieżącego

5,00 zł

b)

za każdy poprzedni rok

7,50 zł

2)

odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od każdego dokumentu

5,00 zł

13

Zaświadczenie o obrotach na rachunkach bankowych (historia rachunku)

 

a)

za każdy miesiąc roku bieżącego

3,00 zł max

15,00 zł za cały rok

b)

za każdy miesiąc roku poprzedniego

5,00 zł 

max 20,00 zł

 

Uwaga: historia rachunku może być sporządzana w formie wydruku komputerowego

 

14

Wydanie kserokopii przelewu w dniu realizacji

2,00 zł

15

Wydanie zaświadczenia o funkcjonowaniu rachunku (z wyjątkiem rachunków bieżących rolników)

10,00 zł

16

Sporządzenie i wysłanie zawiadomienia (monitu) związanego z powstaniem niedopuszczalnego salda debetowego

10,00 zł

17

Za udzielenie informacji o stanie rachunku bankowego na hasło – miesięcznie

5,00 zł

18

Zawiadomienie klienta o zwrocie płatności wpłaconej na rzecz innego banku

3,00 zł

19

Administrowanie przelewem bez pokrycia – za każdy przelew

2,00 zł

III

RACHUNEK DEPOZYTÓW TERMINOWYCH

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3

Wpłata na rachunek

bez opłat

4

Wypłata gotówkowa

bez opłat

5

Przekazanie środków z rachunku terminowego na rachunek prowadzony:

 

a)

w banku BS i Oddziałach

bez opłat

b)

w innych bankach w systemie Elixir

2,50 zł

IV

OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH
OSÓB FIZYCZNYCH

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku – miesięcznie

3,00 zł

 

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za niepełny miesiąc, w którym rachunek został otwarty.

 

3

Realizacja:

 

a)

przelewu wewnętrznego (w placówce Banku/w systemie bankowości internetowej)

bez opłat

b)

przelewu w systemie Elixir

2,50 zł

c)

stałego zlecenia od jednego zlecenia

2,00 zł

d)

polecenia zapłaty – od każdego polecenia

2,50 zł

4

Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET w kwocie:

 

 

- poniżej 1.000.000,00 zł.

25,00 zł

 

- 1.000.000,00 zł i powyżej

20,00 zł

5

Wpłata własna gotówki na rachunek BS i Oddziałów

bez opłat

6

Wypłata z rachunku w placówce Banku

0,50 zł

7

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

10,00 zł

8

Udzielenie informacji telefonicznej „na hasło” – miesięcznie

2,00 zł

9

Zmiana pełnomocnictwa

5,00 zł

10

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do egzekucji

 

a)

opłata za obsługę

2,50 zł

b)

przelew w systemie Elixir

2,50 zł

11

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

 

a)

przyjęcie dyspozycji

20,00 zł

b)

zmiana lub odwołanie

15,00 zł

12

Wyciąg z rachunku bankowego:

 

1)

Odbierane przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce banku prowadzącej rachunek

bez opłat

2)

Wysyłany przez bank droga pocztową na terenie kraju:

 

a)

Raz w miesiącu

bez opłat

b)

Częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę

5,00 zł

13

Wydanie przez Bank:

 

a)

Zaświadczenie o treści wnioskowanej przez klienta

20,00 zł

b)

Opinii bankowej na wniosek klienta

20,00 zł

c)

Zaświadczenia o posiadanym rachunku

20,00 zł

14

Sporządzenie odpisu  na wniosek klienta :

 

a)

Wyciągu z rachunku za bieżący rok

5,00 zł

b)

Wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok

7,00 zł

c)

Jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok stanowiącego podstawę księgowania

3,00 zł

d)

Jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok stanowiącego podstawę księgowania

5,00 zł

14

Zbiorcza informacja na wniosek klienta o rachunkach bankowych jednej osoby  prowadzonych w bankach i SKOK na terenie Polski poprzez skierowanie zapytania do Centralnej Informacji.

 

30,00zł

jednorazowo
w dniu złożenia wniosku

V

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY – PRP

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku – miesięcznie

bez opłat

3

Realizacja:

 

a)

przelewu wewnętrznego (w placówce Banku/w systemie bankowości internetowej)

bez opłat

b)

przelewu w systemie Elixir

0 zł[1] /2,50 zł

 

Przelewu w systemie bankowości internetowej

0 zł1 / 0,50 zł

c)

stałego zlecenia w placówce Banku - od jednego zlecenia

0 zł1 / 2,00 zł

d)

stałego zlecenia w systemie bankowości internetowej - od jednego zlecenia

0 zł1 / 0,50 zł

d)

polecenia zapłaty – od każdego polecenia

0 zł1 / 2,50 zł

4

Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET w kwocie:

 

 

- poniżej 1.000.000,00 zł.

25,00 zł

 

- 1.000.000,00 zł i powyżej

20,00 zł

5

Wpłata własna gotówki na rachunek BS i Oddziałów

bez opłat

6

Wypłata z rachunku w placówce Banku

0 zł1 / 0,50 zł

7

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

10,00 zł

8

Udzielenie informacji telefonicznej „na hasło” – miesięcznie

2,00 zł

9

Zmiana pełnomocnictwa

5,00 zł

10

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do egzekucji

 

a)

opłata za obsługę

2,50 zł

b)

przelew w systemie Elixir

0 zł1

11

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

 

a)

przyjęcie dyspozycji

20,00 zł

b)

zmiana lub odwołanie

15,00 zł

12

Wyciąg z rachunku bankowego:

 

1)

Odbierane przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce banku prowadzącej rachunek

bez opłat

2)

Wysyłany przez bank droga pocztową na terenie kraju:

 

a)

Raz w miesiącu

bez opłat

b)

Częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę

5,00 zł

13

Wydanie przez Bank:

 

a)

Zaświadczenie o treści wnioskowanej przez klienta

20,00 zł

b)

Opinii bankowej na wniosek klienta

20,00 zł

c)

Zaświadczenia o posiadanym rachunku

20,00 zł

14

Sporządzenie odpisu  na wniosek klienta :

 

a)

Wyciągu z rachunku za bieżący rok

5,00 zł

b)

Wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok

7,00 zł

c)

Jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok stanowiącego podstawę księgowania

3,00 zł

d)

Jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok stanowiącego podstawę księgowania

5,00 zł

14

Zbiorcza informacja na wniosek klienta o rachunkach bankowych jednej osoby  prowadzonych w bankach i SKOK na terenie Polski poprzez skierowanie zapytania do Centralnej Informacji.

 

30,00zł

jednorazowo
w dniu złożenia wniosku

VI

OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
I TERMINOWYCH WKŁADÓW  OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

1

Otwarcie rachunku

bez opłat

2

Prowadzenie rachunku

bez opłat

3

Wydanie książeczki:

 

a)

oszczędnościowej awista

11,00 zł

b)

terminowej

2,00 zł

4

Wpłata własna na rachunek

bez opłat

5

Realizacja przelewu w systemie Elixir

2,50 zł

6

Obsługa książeczek oszczędnościowych:

 

a)

przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

10,00 zł

b)

umorzenie utraconej książeczki

10,00 zł

c)

wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej

10,00 zł

7

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

 

a)

przyjęcie dyspozycji

20,00 zł

b)

zmiana lub odwołanie

15,00 zł

8

Zmiana pełnomocnictwa

5,00 zł

9

Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji

15,00 zł

10

Udzielanie informacji telefonicznej „na hasło” miesięcznie

2,00 zł

11

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie oszczędności

10,00 zł

12

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do egzekucji:

 

a)

opłata za obsługę

2,50 zł

b)

przelew w systemie Elixir

2,50 zł

VII

PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

1

Realizacja przekazów dewizowych otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych[2]

 

a)

polecenie przelewu SEPA[3]

10,00 zł + koszty banków pośredniczących

b)

polecenie przelewy w walucie obcej (przelewy regulowane)[4]

10,00 zł + koszty banków pośredniczących

c)

polecenie przelewy w walucie obcej (polecenia wypłaty)[5]

10,00 zł + koszty banków pośredniczących

2

Opłata za brak lub wskazanie w zleceniu polecenia wypłaty za granicę nieprawidłowego kodu BIC banku beneficjenta lub nieprawidłowego numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN

Uwaga: opłata pobierana jest niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1.

20,00 zł

3

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające na zlecenie klienta

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania był błąd banku.

20,00 zł + koszty rzeczywiste

VIII

CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM

1

Inkaso czeków

Uwaga; Jeżeli klienta przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku.

10,00 zł + koszty banków pośredniczących

2

Zwrot nieopłaconego przez płatnika czeku – opłata jest pobierana
od podawcy czeku

10,00 zł + koszty rzeczywiste banków

IX

KARTY PŁATNICZE

VISA   CLASSIC   DEBETOWA  (ON-LINE)

1

Opłata miesięczna za obsługę karty Visa on-line – od każdej karty wydanej do rachunku

0 zł [6]/2,50 zł

2

Wydanie karty

bez opłat

3

Wydanie duplikatu karty

bez opłat

4

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

bez opłat

5

Wznowienie karty

bez opłat

6

Zastrzeżenie karty

bez opłat

7

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN

bez opłat

8

Wypłaty gotówkowe:

 

a)

w bankomatach Banku Spółdzielczego

bez opłat

b)

w bankomatach Zrzeszenia BPS SA i innych bankach  krajowych zgodnie z zawartymi umowami

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku

bez opłat

c)

w pozostałych bankomatach w kraju

0 zł[7] /4,00 

d)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty)

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

2% minimum

6,00 zł

e)

w kasach innych banków w kraju

5,00 zł

f)

w kasach innych banków za granicą, od kwoty wypłaty

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

2% minimum

10,00 zł

g)

poprzez usługę Visa cash-back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce

Uwaga: Usługa dostępna jedynie w placówkach świadczących taką usługę

bez opłat

9

Płatność kartą:

 

a)

w punktach handlowo-usługowych w kraju

bez opłat

b)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (w punktach handlowo-usługowych za granicą)

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

0 zł[8]/

0,5%

10

Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat

11

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1 000,00 zł

VISA  BUSINESS   DEBETOWA    (ON-LINE)

1

Opłata miesięczna za obsługę karty Visa on-line – od każdej karty wydanej do rachunku

5,00 zł

2

Wydanie karty

bez opłat

3

Wydanie duplikatu karty

bez opłat

4

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

bez opłat

5

Wznowienie karty

bez opłat

6

Zastrzeżenie karty

bez opłat

7

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN

bez opłat

8

Wypłaty gotówkowe w bankomatach i kasach banków:

 

a)

w bankomatach Banku Spółdzielczego

bez opłat

b)

w bankomatach Zrzeszenia BPS SA i innych bankach  krajowych zgodnie z zawartymi umowami

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku

bez opłat

c)

w pozostałych bankomatach w kraju

4,00 

d)

w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

2% minimum

6,00 zł

e)

w kasach innych banków w kraju

5,00 zł

f)

w kasach innych banków za granicą, od kwoty wypłaty

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

2% minimum

10,00 zł

g)

poprzez usługę Visa cash-back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce

Uwaga: Usługa dostępna jedynie w placówkach świadczących taką usługę

bez opłat

9

Płatność kartą:

 

a)

w punktach handlowo-usługowych w kraju

bez opłat

b)

w punktach handlowo-usługowych za granicą

Uwaga: dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji,  przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

0,5%

10

Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat

11

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1 000,00 zł

X

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SBI

1

Osoby fizyczne

 

a)

Dostęp do systemu bankowości internetowej – miesięcznie

0 zł 6/2,50 zł

b)

Wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej – za każdy przelew

0 zł1 / 0,50 zł

2

Rolnicy indywidualni

 

a)

Dostęp do systemu bankowości internetowej – miesięcznie

2,00 zł

b)

Wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej – za każdy przelew

1,00 zł

2

Podmioty instytucjonalne

 

a)

Dostęp do systemu bankowości internetowej za każdego użytkownika – miesięcznie

5,00 zł

b)

Wykonanie przelewów w systemie bankowości internetowej – za każdy przelew

1,00 zł

XI

KREDYTY

1

Rozpatrzenie wniosku:

 

a)

kredyt konsumpcyjny (w tym ROR, restrukturyzacyjny )

20,00 zł

b)

kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

20,00 zł

c)

kredyt mieszkaniowy

0,1% min 100,00 zł  max 300,00 zł

d)

kredyt hipoteczny

100 zł

e)

kredyt na działalność rolniczą

0,1% min 20,00 zł max 100,00 zł

f)

kredyt na działalność gospodarczą

0,3% min 200,00 zł  

    max 600,00 zł

2

Wydanie  promesy

300,00 zł

3

Udzielenie kredytu - prowizja naliczana od kwoty przyznanego kredytu:

 

a)

kredyt konsumpcyjny

1% – 10%

b)

kredyt mieszkaniowy

1% – 2%

c)

kredyt hipoteczny

1,5% - 3%

d)

kredyt na działalność gospodarczą /  rolniczą

1% – 3%

e)

kredyt pomostowy

1%

4

Przedłużenie Umowy kredytu w ROR na kolejny okres

1% kwoty kredytu

5

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części

1% kwoty prolongowanej

6

Wysłanie wezwania do zapłaty, wypowiedzenia warunków umowy kredytowej (jednorazowo) – kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie / wypowiedzenie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu

4-krotność listu poleconego

7

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy:

 

  a)

osoby fizyczne w tym rolnicy

20,00 zł

  b)

osoby prowadzące działalność gospodarczą   

100,00 zł

8

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo):

 

a)

osoby fizyczne w tym rolnicy

   20,00 zł

b)

osoby prowadzące działalność gospodarczą   

100,00 

9

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo):

 

a)

osoby fizyczne w tym rolnicy

20,00 zł

b)

osoby prowadzące działalność gospodarczą   

100,00 zł

10

Zgoda na wykreślenie z hipoteki:

 

a)

osoby fizyczne  w tym rolnicy

 20,00 zł

b)

osoby prowadzące działalność gospodarczą   

100,00 zł

11

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za aneks) do:

 

a)

kredytu konsumenckiego i na działalność rolniczą

20,00 zł

b)

kredytu mieszkaniowego

50,00 zł

c)

kredytu na  działalność gospodarczą   

100,00 zł

XII

GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE

1

Rozpatrzenie wniosku

50,00 zł

2

Każdy rozpoczęty okres 3 miesięczny obowiązywania gwarancji

1% – 5%

XIII

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

1

Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczek oszczędnościowych i innych papierów wartościowych od każdego deponowanego dokumentu – miesięcznie (nie dotyczy książeczek deponowanych w związku z zabezpieczeniem kredytu w banku)

5,00 zł + VAT

2

Za przechowywanie duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bieżących – miesięcznie

6,00 zł + VAT

XIV

INNE   USŁUGI  BANKOWE

1

Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości oraz innych dokumentów dokonane przez Klienta Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych

 

a)

Przyjęcie

25,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów

b)

Odwołanie

25,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów

2

Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę
nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych

 

a)

Przyjęcie

30,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów

b)

Odwołanie

30,00 zł + VAT wynikający
z odrębnych przepisów

 [1] Zgodnie z ustawą dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Stawek Prowizji i Opłat Za Czynności Bankowe

[2] Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew  regulowany i przelew SEPA

[3] Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegi, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę
o   przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniające następujące warunki:

1)         waluta transakcji EURO,

2)         dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem swift-owym banku (Swift-code), do którego jest kierowany przekaz;

3)         występuje opcja kosztowa „SHA”

4)         przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

5)         Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami polecenia przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl)

[4] Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegi, Islandii i Lichtensteinu lub przelew realizowany na rzecz klienta banku krajowego, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww.  kraju, spełniająca następujące warunki:

1)         waluta transakcji EURO,

2)         kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000,00 Euro;;

3)         dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem swift-owym banku (Swift-code), do którego jest kierowany przekaz;

4)         występuje opcja kosztowa „SHA”

[5] Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonania wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta)

Opcja kosztowa SHA oznacza przy przekazach:

- wyzyskanych, że prowizje i opłaty banku pokrywa zleceniodawca przekazu, prowizje i opłaty banku beneficjenta- beneficjent

- otrzymywanych, że: prowizje i opłaty banku pokrywa beneficjent przekazu; prowizje i opłaty banku zleceniodawcy – zleceniodawca.

[6] dotyczy Podstawowego Rachunku Płatniczego

[7] Zgodnie z ustawą dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym  w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

[8] Dotyczy Podstawowego Rachunku Płatniczego

 

PROMOCJA W ODDZIALE  DĘBNO

 

 

LP

RODZAJE CZYNNOŚCI   

STAWKI

I

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

1

Płatności gotówkowe z tytułu: energii elektrycznej, gazu, wody, telefonów oraz składek na rzecz KRUS bez względu na kwotę

1,50 zł

2

Pozostałe płatności gotówkowe w rozliczeniach międzybankowych Eliksir:

 

 

do kwoty 1.000,00 zł

1,50 zł

 

powyżej 1.000,00 zł  – 5.000,00 zł

2,00 zł

 

powyżej 5.000,00 zł  – 10.000,00 zł

5,00 zł

 

powyżej 10.000,00 zł

0,1% nie więcej niż 200,00 zł                  

3

Płatności gotówkowe z tytułu ZUS, US

3,00 zł

4

Wpłaty na cele charytatywne

bez opłat

 

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl