Nowe przepisy – Dyrektywa PSD2


14 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy Dyrektywy o Usługach płatniczych PSD2. Głównymi założeniami dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesu logowania do konta internetowego i składania dyspozycji w bankowości elektronicznej (tzw. Silne uwierzytelnienie).

W wyniku wdrożenia nowych przepisów, wprowadzone zostaną zmiany w bankowości elektronicznej. Najważniejsze z nich to:

    Zmiana sposobu logowania – oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej – podczas logowania konieczne będzie podanie jednorazowego hasła SMS lub kodu do karty mikroprocesorowej.
    Skrócony czas bezczynności – po zalogowaniu do bankowości internetowej, maksymalny czas bez wykonania żadnej czynności wynosił będzie 5 minut. Po tym czasie, sesja zostanie automatycznie przerwana.

Zmiany zostaną wprowadzone przed dniem 14 września, o czym poinformujemy w kolejnych komunikatach i bezpośrednio w bankowości internetowej.
 

 

                      

                                     UWAGA NA FAŁSZYWE STRONY UDAJĄCE POŚREDNIKÓW                                                                                                           SZYBKICH PŁATNOŚCI

 

 -> Komunikat dotyczący fałszywych stron szybkich płatności <-

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Wykaz godzin granicznych realizacji przelewów

w Banku Spółdzielczym w Brzesku

 

_____________________________________________________________________________________

 

INFORMACJE O PODSTAWOWYM RACHUNKU PŁATNICZYM (PRP) W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRZESKU

 

1.   Rachunek może być prowadzony dla 1 osoby fizycznej (konsumenta) o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiadającej na terytorium Polski innego rachunku płatniczego umożliwiającego wykonywanie transakcji o której mowa w  punkcie 3.

2.    Rachunek prowadzony jest w walucie polskiej .

3.    Rachunek umożliwia wyłącznie:

·        Dokonywanie wpłat gotówki na rachunek,

·        Dokonywanie wpłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego, w tym Polski,

·        Wykonywanie na terytorium państwa członkowskich, w tym Polski, transakcji płatniczych (polecenie przelewu, zlecenie stałe, polecenia zapłaty, transakcje kartą),  w szczególności     w placówce Banku  lub za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. Transakcje przy użyciu karty płatniczej mogą być dokonywane także bez fizycznego wykorzystania karty (transakcje internetowe).

4.    Z rachunkiem nie mogą być związane żadne produkty kredytowe (kredyt w rachunku płatniczym, dopuszczalne saldo debetowe).

5.    Bank wydaje kartę płatniczą (debetową) wyłącznie dla posiadacza rachunku.

6.     Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. Bank nie pobiera prowizji  za:

·        Otworzenie i prowadzenie rachunku,

·        Wydanie i obsługę karty,

·        Wpłaty wypłaty/wypłaty w gotówki w placówce Banku,

·         Pierwszych 5 krajowych transakcji płatniczych (polecenie przelewu, w tym zlecenie stałe) w całym miesiącu.

·        Za 5 wypłat gotówki z bankomatu nie należącego do Banku w ciągu miesiąca.

7.   Za transakcje powyżej limitów o których mowa w punkcie 6 i za transakcje zagraniczne transakcje płatnicze (min polecenia przelewu SEPA, Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizja w Banku Spółdzielczym w Brzesku.

8.    Bank zawiera umowę o prowadzeniu rachunku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o zawarcie umowy podstawowego rachunku płatniczego lub informuje na piśmie o odmowie jej zawarcia .

9.   Bank  może odmówić zawarcia umowy w przypadku  gdy:

·   Wnioskodawca jest stroną umowy o prowadzeniu rachunku płatniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w punkcie 3;

·     Dane identyfikacyjne wnioskodawcy są zgodne z danymi  osób znajdujących się na międzynarodowych listach sankcyjnych  lub liście ostrzeżeń publicznych KNF;

·        Wnioskodawca nie posiada ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

·    Umowa rachunku płatniczego zawarta miedzy Bankiem a wnioskodawcą została rozwiązana ze względu na rażące naruszenie jej postanowień przez wioskodawce;

·        Wnioskodawca nie podpisał umowy w placówce Banku w terminie, o którym mowa w punkcie 8;

·        Wnioskodawca nie przebywa legalnie na terytorium państwa członkowskiego;

·        Wnioskodawca nie podał adresu zamieszkania lub innego adresu  korespondencyjnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

 

 

 

 


 

PRZENOSZENIE RACHUNKÓW

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o "zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw" Bank Spółdzielczy w Brzesku udostępnia usługę przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla klienów indywidualnych

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA   

 

Szanowni Państwo

 

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

        1. Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Brzesku przy ul. Kościuszki 3, 32-800 Brzesko, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 

        2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Michała Pikuła z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: centrala-bs.brzesko@bankbps.pl, pod numerem telefonu 14/6862010 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

        3.  Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

      1)    w celu realizacji czynności bankowych, wynikających z Ustawy Prawo Bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

      2)    w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku  z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

      3)    w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

    4) w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     5)  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      6)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     7)    w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

      8)    w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      9)    w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

    10) w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

        4.   Prawo do sprzeciwu.

      1) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      2)  Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

 

        5.   Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

     1)  dla celów wykonywania czynności bankowych przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

    2)  dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

 

         6.  Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp WTUŻiR Concordia Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. S. Małachowskiego 10, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne w szczególności Soft-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 8, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 

        7.   Powierzanie przetwarzania danych.

Zgodnie z zapisami art. 111b Ustawy Prawo Bankowe, Bank informuje wszystkich uczestników rynku, w sposób ogólnie dostępny o podmiotach, którym Bank powierza wykonanie czynności bankowych lub innych czynności faktycznie związanych z czynnościami bankowymi, w przypadku gdy ww. podmiot uzyskuje dostęp di danych objętych tajemnicą bankową. W związku z powyższym Bank informuje w miejscu wykonywania czynności o podmiotach, którym powierza przetwarzanie danych osobowych.

 

        8.  Prawa osób, których dane dotyczą.

    1)    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

           a)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”

      b)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

      c)   prawo usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

      d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

      e)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

      f)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych, na podstawie art.    21 „RODO”.

    2)    Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) „RODO”

    3)    Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    4)    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy z Bankiem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Bankiem, ani składania dodatkowych oświadczeń. 

 

Realizacja praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

 

Wniosek


____________________________________________________________________________________

   

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE „DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI”

 

Bank Spółdzielczy w Brzesku informuje, że jeśli są Państwo posiadaczami rachunku, który nie jest rachunkiem wspólnym, istnieje możliwość złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

           Wydanie takiej dyspozycji spowoduje, że w przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w granicach przewidzianych przez przepisy prawa, wskazanym przez Posiadacza osobom.

 

            Beneficjentami dyspozycji na wypadek śmierci mogą być:

       1)     małżonek;

       2)     wstępni – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie;

       3)     zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki; 

       4)     rodzeństwo Posiadacza rachunku. 

Zasady składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do rachunków bankowych opisane są w art. 56 Prawa bankowego oraz Rozdziale 5 „Wypłata po śmierci Posiadacza rachunku” Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

_____________________________________________________________________________________________

 

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA :  

 

       Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Brzesku od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1.      wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Brzesku;

2.      wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3.      dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce  Banku Spółdzielczego w Brzesku   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1.      wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2.      podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3.      wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
-  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
-  zmieniać kod PIN,
-  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ważne informacje dotyczące polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w zakresie    

 Mechanizmu Podzielonej Płatności:

 

              Z dniem 1 lipca 2018r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). W związku z tym Klienci instytucjonalni powinni się zapoznać z poniższym:

 

Mechanizm Podzielonej Płatności

 

Link do ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 

1.  Bank Spółdzielczy w Brzesku ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

 

2.   Bank Spółdzielczy w Brzesku automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

 

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 

3.   Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Brzesku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji

 

•              dotychczasowym sposobem,

 

•               wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

 

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Brzesku

 

1.   otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

 

2.   bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;

 

3.   bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

 

4.  prowadzony w walucie PLN;

 

5 wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;

 

6.   informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

 

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1.   przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

  

•               numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

•               numeru NIP kontrahenta,

•               kwoty brutto faktury,

•               kwoty VAT,

 

2.   realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

 

3.   bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 

 

1.   przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta

2.   przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

 

3.   zapłata VAT do urzędu skarbowego;

 

4.   wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

 

Dział 1. RACHUNEK VAT

 

1.        Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl 

 

2.        Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

 

3.        Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 

4.         Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem

 

5.        Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT

 

6.        Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

          Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PL

 

7.         Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat

 

8.         Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT

 

9.         Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT

 

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT

 

10.     Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT 

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

 

11.   Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

 

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 

1.         Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności? 

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r

 

2.         Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie

 

3.         Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

 

4.         Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

 

5.        Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności

 

6.    Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

 

7.       Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PL

 

8.         Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?  

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PL

 

9.         Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT

 

10.     Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach 

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

 

11.     Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT

 

12.     Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

 

13.     W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

  

a)   zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,

b)   zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,

c)   realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,

d)   zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),

e)  przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

f)   realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

 

14.    W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

 

a)   zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,

b)   przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

c)   uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

d)   zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

 

  Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

 

1.      Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT

 

2.         Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?  

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy

 

3.         Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT

 

4.         Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.

 

5.         Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze

 

6.         Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK

 

7.         Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

           

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

 

Struktura organizacyjna

Oświadczenie Zarządu

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego

Polityka informacyjna

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl